Vedtekter

Barnehagevedtekter ble fastsatt av styret, den 23.01.2006, og sist endret og vedtatt i styret på årsmøtet dato 7. mars 2016

                 Vedtekter

1     Navn: Stjerneglimt Steinerbarnehage
Adresse: Store Solåsen 6b, 4843 Arendal

 Barnehagen er organisert som en næringsdrivende stiftelse og er virksomhetens øverste organ.

2     Formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Stjerneglimt Steinerbarnehage i samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske retningslinjer og menneskesyn. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling

Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Barnehagen er knyttet til Forbundet Steinerbarnehager i Norge og IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education)

3     Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 200 000

4     Styret

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:

Stiftelsens styre skal ha minst 7 medlemmer og er stiftelsens øverste organ.
Daglig leder (kfr. punkt 5) er fast medlem av styret. De øvrige medlemmene velges av styret. Styret skal i tillegg til daglig leder bestå av 1 representant fra de ansatte, 1 fra foreldrene. Kun 3 styremedlemmer kan velges hvert år på grunn av kontinuitet.

Det bør kun velges personer til styret som har interesse for antroposofi og steinerpedagogikk.

Styret konstituerer seg selv.

Daglig leder kan ikke velges til styreleder.
Styret består av styreleder, kasserer, sekretær og øvrige styremedlemmer
Styret kan treffe beslutning når minst 5 av styremedlemmene er tilstede og deltar i styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at minst 5 av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.
Styret skal sørge for at det blir utarbeidet stillingsbeskrivelser, foreta tilsettinger samt fastsette årsplan, budsjett og reviderte regnskap for stiftelsen og utarbeide årsberetning. Styret avgjør søknader om opptak i barnehagen etter innstilling fra daglig leder.
To styremedlemmer i fellesskap tegner stiftelsen utad.

 1. Daglig leder:

Barnehagens daglig leder ansettes av styret.

Daglig leder har 3 hovedfunksjoner:

 1. Pedagogisk leder

 2. Personalleder

 3. Administrativ leder

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem HMS som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal sørge for at barn i barnehagen og dens ansatte er forsikret i den perioden de er i barnehagen. Ved mindre skader må foreldre/foresatte betale egenandel selv.

 1. Opptaksmyndighet:

   

  Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen og legger det frem for stiftelsens styre.

 

 1. Opptakskrets og opptakskriterier
  Barnehagens opptakskrets er fra alle kommuner i Aust-Agder og har samordnet opptak med Arendal kommune.

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 – 6 år. Barn som får tildelt plass, får beholde plassen frem til skolestart. Foreldre/foresatte med barn i barnehagen sender skriftlig bekreftelse om de fortsatt ønsker plass for neste barnehageår (påfølgende høst- og vårsemester).

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

 2. Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger / beholde ansatte i barnehagen.

 3. Søsken av barn som har plass i barnehagen.

 4. Barn som søker steinerskolen, eller barn av ansatte ved steinerskolen

 5. Daglig leder skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen så sant det lar seg gjennomføre.

8.  Fastsettelse av foreldrebetalingen, oppsigelse

Foreldrebetalingen fastsettes av styret. Det vises for øvrig til avtale om disponering av barnehageplass. Daglig leder skal sørge for at foreldre/foresatte med barn i barnehagen forplikter seg til at oppsigelsestiden for å ta ut barn er én måned fra den 1. i hver mnd. for høstsemesteret og to måneder for vårsemesteret, og sørge for at det betales foreldrebidrag i oppsigelsestiden. Oppsigelsen skal være skriftlig.

 1. Leke- og oppholdsareal

Barnehagen er godkjent for 44 plasser til barn i alderen 0 – 6 år. Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 for barn over 3 år og 5 m2 for barn under 3 år Netto oppholdsarealer 297 m2

 1. Åpningstid og ferier

Barnehagen skal være åpen fra kl. 0730 til kl. 1615 hver dag. I utgangspunktet skal skoleruten for Arendal følges, likevel med slike justeringer som fastsettes av daglig leder i samråd med styret.

11. Samarbeidsutvalgets sammensetning og myndighet.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ mellom barnehagen og foreldrene.

 1. Samarbeidsutvalget kan forelegge saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagen.

 1. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

 1. Samarbeidsutvalget skal ha minst 6 medlemmer, med 3 representanter fra foreldrene og 3 fra de ansatte.

 1. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 1. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

 

Samarbeidsutvalget fører egen protokoll. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen.

 

12. Foreldreråd

 1. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 2. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

 3. Foreldrerådet velger 3 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

 4. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

 5. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

 6. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.

 7. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

13) Vedtektsendringer/avvikling

Dersom stiftelsen omdannes eller avvikles, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål. Dersom stiftelsen bringes til opphør, skal eventuelle disponible midler, etter at alle kostnader er dekket, anvendes til steinerpedagogiske/antroposofiske virksomheter nasjonalt eller internasjonalt etter vedtak i stiftelsens styre.

Vedtatt 07.03.2016

Underskrift av styrets medlemmer

Brit Østerud /Styreleder                                                                       Jon Prøis Rustand/Sekretær

………………………………………………………………                                …………………………………………………………

Eldbjørg Gjessing Paulsen/daglig leder                                          Sølvi Liltved/styremedlem/ansatt

………………………………………………………………                                …………………………………………………………

Astrid Gjessing Jensen /styremedlem                                             Dieter Paulsen/styremedlem

………………………………………………………………                                …………………………………………………………

Camilla Cole /styremedlem/

foreldrerepresentant                                                                           Vilde Flodda Aemisegger/styremedlem

………………………………………………………………                      ………………………………………………………………………